Regulamin

Regulamin sklepu internetowego guru.com.pl


Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego guru.com.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Sklep należy do Krzysztofa Kamińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „GURU Control Systems Krzysztof Kamiński”, ul. Warszawska 91, 05-092 Łomianki, NIP: 527-015-05-74, REGON: 011023780.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@guru.com.pl lub dzwoniąc pod numer (22) 831 10 42.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół sklepu guru.com.pl

 

§ 1
Definicje


Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą,
2) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https:// guru.com.pl /Regulamin-cterms-pol-18.html
3) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://guru.com.pl,
4) Sprzedawca – Krzysztof Kamiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GURU Control Systems Krzysztof Kamiński”, ul. Warszawska 91, 05-092 Łomianki, NIP: 527-015-05-74, REGON: 011023780.

 

§ 2
Postanowienia wstępne


1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.

3. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może w sposób automatyczny, za pomocą formularza zamówienia, złożyć Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży niektórych produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

4. W odniesieniu do części produktów widocznych w Sklepie, nie ma możliwości, o której mowa w ust. 2 powyżej. Dotyczy to w szczególności produktów, przy których nie została uwidoczniona cena. W takiej sytuacji, jeżeli Kupujący zainteresowany zakupem produktu, powinien skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą celem ustalenia warunków sprzedaży.

5. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

7. Podczas korzystania ze Sklepu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami netto.

9. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego. W związku z tym, samo złożenie zamówienia w Sklepie nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożyć zamówienie może wyłącznie Kupujący posiadający konto w Sklepie.

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

5. Umowę o prowadzenie konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:

1) korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,
2) korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom,
3) podał w koncie nieprawdziwe dane,
4) przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.

6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane na odległość.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@guru.com.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§ 4
Składanie zamówienia


1. Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie jako zarejestrowany klient.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Rejestracja”.

3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
2) przejść do widoku koszyka,
3) wypełnić formularz zamówienia, przechodząc przez jego kolejne kroki, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybierając sposób dostawy zamówienia oraz sposób płatności za zamówienie,
4) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
5) kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności on-line, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną pośrednika płatności, celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie inną niż płatność on-line, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

 

§ 5
Formy dostawy i metody płatności


1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia złożonego w Sklepie:

1) przesyłka firmą kurierską,
2) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu (ul. Warszawska 91, 05-092 Łomianki).

2. Koszt dostawy prezentowany jest zawsze w toku składania zamówienia. Koszt ten ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1) płatność on-line (realizowana za pośrednictwem szybkich płatności IAI-Shop),
2) płatność przy odbiorze,
3) przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedawcy,
4) płatność odroczona (kredyt kupiecki).

§ 6
Realizacja zamówienia


1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, stanowiące potwierdzenie wpłynięcia oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

2. W ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, Sprzedawca ustosunkuje się do oferty złożonej mu przez Kupującego, informując Kupującego czy ofertę przyjmuje, czy odrzuca. Z chwilą doręczenia Kupującemu oświadczenia o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W zakresie procedury zawarcia umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 66 – 70 Kodeksu cywilnego.

3. Jeżeli Kupujący dokonał płatności za zamówienie przed zawarciem umowy sprzedaży, wszelkie płatności dokonane przez Kupującego traktuje się jako zaliczkę.

4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy. Jeżeli Kupujący wybrał płatność odroczoną, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie wskazanym na fakturze doręczonej mu przez Sprzedawcę wraz z dostawą zamówionego produktu.

5. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.

6. Ze względu na specyfikę produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę, nie jest możliwe określenie z góry czasu realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia podany w ramach opisów produktów w Sklepie ma jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty czas realizacji zamówienia zostanie określony przez Sprzedawcę wraz z przyjęciem oferty zawarcia umowy sprzedaży złożonej przez Kupującego.

7. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał płatność przy odbiorze albo płatność odroczoną – w takiej sytuacji czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zawarcia umowy.

8. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.

 

§ 7
Odpowiedzialność za wady i gwarancja


1. Produkty dostępne w Sklepie objęte są gwarancją. Dokument gwarancyjny doręczany jest Kupującemu wraz z kupionymi produktami. Zasady gwarancji opisane są w dokumencie gwarancyjnym.

2. Akceptując Regulamin w trakcie składania zamówienia, Kupujący godzi się na to, że rękojmia Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.


§ 8
Dane osobowe i pliki cookies


Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://guru.com.pl/Polityka-Prywatnosci-cterms-pol-20.html.

 

§ 9
Pozostałe postanowienia


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2009.

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

pixel